Obres realitzades

Recull fotogràfic de diferents aïllaments projectats

INJECTATS A FAÇANA EXTERIOR

INJECTATS A FAÇANA INTERIOR

FALSOS SOSTRES

SOTA COBERTA / SOTA TEULADA

ALTRES (caixes de persianes, humitats i condensacions, obra pública...)

CÀMERES D'AIRE

Exemples de càmeres d'aire, l'espai entre parets que omplim amb el material aïllant més adequat en cada cas, segons les característiques de l'habitatge i el gruix de la càmera d'aire.